ประโยชน์ของ ‘กรดอะมิโนสำหรับพืช’

กรดอะมิโนสำหรับพืช
กรดอะมิโน คือ ชีวโมเลกุลที่มีหมู่ฟังก์ชันอะมิโนและคาร์บอกซิลเป็นส่วนประกอบ กรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบสำคัญของโปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญที่มีอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกชนิด โดยเฉพาะ กรดอะมิโนสำหรับพืช ที่เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนและเอนไซม์ที่พืชสร้างขึ้นมาเพื่อการเจริญเติบโต การให้ กรดอะมิโนกับพืช จะทำให้พืชสามารถนำสารอาหารต่าง ๆ ไปช่วยในการเจริญเติบโต การสร้างผลผลิต และเสริมสร้างความแข็งแรง ได้ไวยิ่งขึ้น รวมถึงกรดอะมิโนเมื่อเกิดปฏิกิริยาแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนแปลงไปเป็น N ที่เป็นธาตุอาหารสำคัญของพืชได้อีกด้วย
.
โดย กรดอะมิโนสำหรับพืช ที่สำคัญมีด้วยกันทั้งหมด 18 ตัว ด้วยกัน โดยแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป ดังนี้
.
1. กรดกลูตามิก (Glutamic acid, glutamate : Glu) เป็นสารตั้งต้นในกระบวนการ Metabolism มีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลด์ในใบพืช ทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้น สังเคราะห์แสงได้มากขึ้น และเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัส นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลทส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในต้นพืชช่วยในการดูดซับไนโตรเจน เพิ่มรสชาติ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบ และราก พบมากในโปรตีนของเมล็ดพืช
.
2. โปรลีน (Proline : Pro) ช่วยในการงอกของตา การผสมเกสร และการออกผลทำให้ผลใหญ่ เพิ่มความหวาน เพิ่มรสชาติ ช่วยพืชจากภาวะความเครียด เช่น สภาวะน้ำท่วม จากความร้อน และจากสภาวะดินเค็ม รวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโต
.
3. ซีสเทอีน (Cystein : Cys) มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในไซโทรพลาซึมของเซลล์ ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพ เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิ ทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อน ผล ปลายราก และช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของราก
.
4. ไอโซลิวซีน (Isoleucine : Iso) มีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืช
.
5. กรดแอสปาติก (Aspartic acid : Asp) จะทำให้เกิดการจับ CO2 โดยเกิดในส่วนของใบซึ่ง CO2 ถูกเปลี่ยนเป็นสารประกอบที่มีคาร์บอน จะมีบทบาทในการกระตุ้นการแตกรากและเพิ่มจำนวนราก
.
6. อิสทิดีน (Histidine : His) เป็นปัจจัยร่วมพบส่วนมากที่ในเนื้อเยื่อ basophils และ CSF ช่วยเพิ่มความเปรี้ยวและทำหน้าที่เป็น chelators ขนส่งไอออนโลหะของพืช
.
7. อะลานีน (Alanine : Ala) กรดอะมิโนอะลานีนจะช่วย เพิ่มรสชาติ และเพิ่มความหวานให้แก่พืชผักผลไม้
.
8. กรดทรีโอนีน (Threonine : Thr) ช่วยในการออกผล เพิ่มความหวาน กรดอะมิโน ทรีโอนีนสามารถนำมาสร้างกรดอะมิโนไกลซีนได้โดยอาศัยเอนไซม์
.
9. ไทโรซีน (Tyrosine : Tyr) มีบทบาทสำคัญในการควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ส่งสัญญาณ ของเซลล์พืช ควบคุมการเคลื่อนไหวของปากใบโดยกลไกของ Guard cell ซึ่งเป็นเซลล์ที่อยู่ข้างๆ โดยทั่วไปปากใบจะรวมไปถึงรูใบและเซลล์รอบ ๆ ช่วยให้เซลล์แก่ช้า
.
10. ทริพโตเฟน (Trytophane : Try) พืชใช้ในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ กระตุ้นการแบ่งเซลล์สามารถควบคุมการซึมผ่านของเยื่อหุ้มเซลล์ เร่งการขยายเซลล์ ควบคุมการแตกราก ยับยั้งการเจริญเติบโตของตาข้าง ป้องกันการร่วงของใบ กิ่งและผล
.
11. อาร์จินีน (Arginine : Arg) มีบทบาทเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโต ควบคุมการสร้างเพกตินในผนังเซลล์ ช่วยทำให้เนื้อเยื่อแน่น ส่งเสริมการพัฒนาของราก เป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมน ส่งเสริมเอธีลีน ช่วยชะลอการแก่ตัวชองใบ ส่งเสริมโพลิอามีนหลายชนิด โพลิอามีนเกี่ยวข้องกับการตอบสนองของพืชต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อม ภาวะเครียดจากดินเค็ม การขาดน้ำ และความเครียดจากภาวะเป็นกรด
.
12. ไกลซีน (Glycine : Gly) ช่วยเพิ่มความหวาน เป็นสารตั้งต้นกระบวนการ Metabolism ซึ่งเป็นกระบวนการสำคัญสำหรับการสร้าง พัฒนาเนื้อเยื่อพืช กระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลด์ ทำให้พืชมีใบเขียวขึ้น เกิดการสังเคราะห์แสงมากขึ้น และทำหน้าที่เป็น Bacteriostatic Action ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางชนิดได้ โดยจะเข้าไปทำลายการสังเคราะห์ผนังเซลล์ของจุลินทรีย์ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลต ส่งเสริมการดูดซับปริมาณธาตุอาหารมากขึ้น และช่วยส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในต้นพืช
.
13. วาลีน (Valine : Val) เป็นกรดอะมิโนประเภทกลูโคจินิค (glucogenic) จะถูกทำ transamination และdecarboxylation (การกำจัดหมู่คาร์บอกซิล) ในกระบวนการเมแทบอลิซึม หลังจากนั้นจะเป็นอนุกรมของปฏิกิริยาออกซิเดชันเพื่อเปลี่ยน 4 คาร์บอนไปเป็น propionyl-CoA ซึ่งจะเพิ่มรสชาติ และความสดของพืช
.
14. ไลซีน (Lysine :Lys) ถูกนำไปใช้ในกระบวนการเมแทบอลิซึม ช่วยเพิ่มความสดของสีสันในพืช
.
15. ลิวซีน (Leucine : Leu) ช่วยในปฏิกิริยาหลายขั้นตอนของกระบวนการเมแทบอลิซึม ซึ่งจะควบคุมกระบวนการพัฒนา การเพิ่มจำนวนเซลล์การบำรุงรักษาเซลล์ ส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบ และราก
.
16. ซีรีน (Serine : Ser) เป็นตัวกลางในกระบวนการ Metabolism ทำให้ช่วยเพิ่มความหวาน
.
17. ฟินิลอะลานีน (Phenylalanine : Phe) มีบทบาทในการกระตุ้นการแตกราก เพิ่มจำนวนราก และป้องกันโรคพืช
.
18. เมทไทโอนีน (Methionine : Met) เป็นกรดอะมิโนที่สำคัญในการให้หมู่เมทธิล(-CH3) เร่งการเจริญเติบโต และการแบ่งเซลล์ของพืชมีบทบาทเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมน ต่อมา จะถูกเปลี่ยนเป็น 1-aminocyclopropane-1-carboxylic (ACC) จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเอทธิลีนจะช่วยในการออกผล การสุกของผล เพิ่มความหวาน ส่งเสริมไซโตไคนินและเอธีลีนจะช่วยในการเคลื่อนย้ายออกซิน ส่งเสริมการพัฒนาราก
.
โดยตามหลักแล้ว กรดอะมิโนสำหรับพืช จะเป็นตัวช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น เป็นเหมือนการปรุงอาหารสำเร็จให้กับพืชทำให้พืชสามารถดูดซึมไปใช้งานได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการ และกรดอะมิโนยังเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นต้องขึ้นทะเบียน ช่วยให้ประหยัดงบประมาณในการผลิตได้อีกด้วย
___________________________________________________________________________________________________________

เรามีบริการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบปุ๋ย ด้านการผลิตปุ๋ย ตามสูตรและปริมาณที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการทำการตลาดที่ลูกค้าต้องการ ผ่านทางช้่องทางออนไลน์

 

ติดต่อสอบถาม การผลิตปุ๋ย เพิ่มเติมได้ที่
​Line@ : @organic.design Line
โทร. 0876208888
Facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *