ข้อกำหนดธาตุอาหารสำหรับ การขึ้นทะเบียนปุ๋ย

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย

ข้อกำหนดธาตุอาหารสำหรับ ขึ้นทะเบียนปุ๋ย ตามสูตรที่ลูกค้าต้องการกำหนดเอง มีอะไรบ้าง?

ในขั้นตอนพื้นฐานสำหรับลูกค้าที่ต้องการผลิตปุ๋ยในแบรนด์ของท่านเอง รวมถึงกำหนดสูตรต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับพืชและดินในแต่ละพื้นที่ การขึ้นทะเบียนปุ๋ย ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกสุด รวมถึงเป็นขั้นตอนที่มีสำคัญที่สุดอีกด้วย (สามารถดูขั้นตอนการขึ้นทะเบียนปุ๋ยได้ที่ Youtube หรือ ขึ้นทะเบียนปุ๋ย)

 

โดย การขึ้นทะเบียนปุ๋ย แต่ละสูตรนั้นกรมวิชาการเกษตรจะมีข้อกำหนดสำหรับธาตุอาหารไว้ให้เป็นมาตราฐานและทำให้ได้ปุ๋ยที่มีคุณภาพ สำหรับการจัดจำหน่าย ซึ่งปุ๋ยแต่ละประเภทจะมีความแตกต่างกันออกไป

 

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย ‘อินทรีย์’

ทั้งแบบปั้นเม็ด น้ำ และปุ๋ยหมัก

 1. ต้องมีธาตุอาหาร
 • N ไม่ต่ำกว่า 1%
 • P ไม่ต่ำกว่า 5%
 • K ไม่ต่ำกว่า 5%
 • หรือ ปริมาณธาตุอาหารรวมไม่ต่ำกว่า 2%
 1. มีปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ไม่ต่ำกว่า 20%
 2. ข้อกำหนดอื่น ๆนอกเหนือจากปริมาณธาตุอาหาร
 • มีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
 • C/N Ratio ไม่เกิน 20:1
 • ปริมาณโซเดียม (Na) ไม่เกิน 1%
 • ปริมาณความเป็นพิษไม่เกินรัฐมนตรีกำหนด
 • ปริมาณหิน กรด ที่มีขนาด 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่เกิน 2%
 • ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ
 • ขนาดของเมล็ดไม่เกิน 12.5 x 5 มิลลิเมตร

ยกตัวอย่างเช่น

สูตร 3-1-1 OM20                มี N = 3, P = 1, K =1 และอินทรียวัตถุ 20 %
สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 3-1-0 OM20                มี N = 3, P = 1, K = 0 และอินทรียวัตถุ 20 % แต่ธาตุอาหารหลักรวมมากกว่า 2%
สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 3-1-1 OM15                มี N = 3, P = 1, K =1 แต่อินทรียวัตถุไม่ถึง 20 %
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 1-0-0.5 OM20            มีอินทรียวัตถุ 20% แต่มีปริมาณ P = 0 และปริมาณธาตุอาหารรวมไม่ถึง 2%
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 1-0-0 OM15                N = 1, P = 0, K =0 ธาตุอาหารรวมไม่ถึง 2% และอินทรียวัตถุไม่ถึง 20 %
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

 

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย

 

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย ‘เคมี’

ที่เป็นเชิงผสม หรือเชิงประกอบที่มีธาตุอาหาร 2 ตัวขึ้นไป (ไม่รวมแม่ปุ๋ย)

 1. ต้องมีธาตุอาหารหลัก N P K อย่างน้อย 2 ตัวขึ้นไป
 2. ต้องมีปริมาณน้ำหนักของธาตุอาหารหลักรวมกันไม่ต่ำกว่า 20%
 3. ธาตุอาหารหลัก N P K แต่ละตัวต้องมีปริมาณน้ำหนักธาตุอาหารไม่ต่ำกว่า 3%

ยกตัวอย่างเช่น

สูตร 11-6-4           มีปริมาณธาตุอาหารรวม คือ 21 ธาตุอาหารแต่ละตัว ไม่ต่ำกว่า 3
สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 20-0-3           มีปริมาณธาตุอาหารรวม คือ 23 ธาตุอาหารแต่ละตัว ไม่ต่ำกว่า 3
สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 12-7-2           มีปริมาณธาตุอาหารรวม คือ 21 แต่มีธาตุอาหาร K ต่ำกว่า 3
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 11-5-3           มีธาตุอาหารไม่ต่ำกว่า 3 แต่มีปริมาณธาตุอาหารรวมต่ำกว่า 20
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 11-5-2           มีปริมาณธาตุอาหารรวม คือ 18 และมีธาตุอาหาร K ต่ำกว่า 3
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 20-0-2           มีปริมาณธาตุอาหารรวม คือ 22 แต่มีธาตุอาหาร K ต่ำกว่า 3
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

 

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย

 

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย ‘อินทรีย์เคมี’

 1. ต้องมีปริมาณน้ำหนักธาตุอาหาร
 • N P K มากกว่า 2 ตัวขึ้นไป
 • รวมกันไม่ต่ำกว่า 12%
 • แต่ละตัวไม่ต่ำกว่า 3%
 • ทุกตัวรวมกันไม่เกิน 23%
 1. ปริมาณอินทรียวัตถุ (OM) ไม่ต่ำกว่า 10%
 2. ข้อกำหนดอื่น ๆนอกเหนือจากปริมาณธาตุอาหาร
 • มีค่าการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 10 เดซิซีเมนส์ต่อเมตร
 • C/N Ratio ไม่เกิน 20:1
 • ปริมาณโซเดียม (Na) ไม่เกิน 1%
 • ปริมาณความเป็นพิษไม่เกินรัฐมนตรีกำหนด
 • ปริมาณหิน กรด ที่มีขนาด 5 มิลลิเมตรขึ้นไป ไม่เกิน 2%
 • ต้องไม่พบพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่น ๆ
 • ขนาดของเมล็ดไม่เกิน 12.5 x 5 มิลลิเมตร

ยกตัวอย่างเช่น

สูตร 6-3-3 OM10      มี N = 20, P = 3, K = 3 และอินทรียวัตถุ 10%
สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 20-0-3 OM10    มี N = 20, P = 0, K = 3 และอินทรียวัตถุ 10%
สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 20-0-2 OM10    มี N = 20, P = 0, K = 2 อินทรียวัตถุ 10% แต่มีปริมาณ K ต่ำกว่า 2%
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 20-0-0 OM10    มี N = 20, P = 0, K = 0 และอินทรียวัตถุ 10% แต่มีธาตุอาหารเพียงตัวเดียว
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 4-3-3 OM10      มี N = 4, P = 3, K = 3 และอินทรียวัตถุ 10% แต่มีธาตุอาหารรวมไม่ถึง 12%
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 20-0-3 OM5      มี N = 20, P = 0, K = 3 แต่อินทรียวัตถุไม่ถึง 10%
ไม่สามารถขึ้นเทะเบียนได้

 

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย

 

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย ‘น้ำ’

สูตรเคมีธาตุอาหารหลัก

 1. ต้องมีปริมาณน้ำหนักของธาตุอาหารรวมกันไม่ต่ำกว่า 20%
 2. แต่ละตัวไม่ต่ำกว่า 3%

เช่น

สูตร 11-6-4            มีปริมาณธาตุอาหารรวม คือ 21 ธาตุอาหารแต่ละตัว ไม่ต่ำกว่า 3
สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 12-7-2            มีปริมาณธาตุอาหารรวม คือ 21 แต่มีธาตุอาหาร K ต่ำกว่า 3
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 11-5-3            มีธาตุอาหารแต่ละตัวไม่ต่ำกว่า 3 แต่มีปริมาณธาตุอาหารรวมไม่ถึง 20%
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

สูตร 11-5-2            มีปริมาณธาตุอาหารรวม คือ 18 และมีธาตุอาหาร K ต่ำกว่า 3
ไม่สามารถขึ้นทะเบียนได้

*มีข้อยกเว้นในบางกรณี

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย

 

สูตรเคมีธาตุอาหารรอง-เสริม

ที่เป็นปุ๋ยเชิงผสมหรือปุ๋ยเดี่ยว

ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

ธาตุอาหารอง ธาตุอาหารเสริม ธาตุเดียว (%) ผสม 2 ธาตุขึ้นไป (%)
Mg ≥ 3 % ≥ 1 %
Ca ≥ 3 % ≥ 3 %
S ≥ 3 % ≥ 3 %
Fe ≥ 1 % ≥ 1 %
Mn ≥ 1 % ≥ 1 %
Cu ≥ 1 % / ≤ 10 % ≥ 1 % / ≤ 10%
Zn ≥ 1 % ≥ 1 %
B ≥ 1 % ≥ 0.1 %
Mo ≥ 1 % ≥ 0.1 %

 

หากมีส่วนประกอบที่เป็น N P K ต้องมีธาตุอาหารหลักแต่ละชนิดไม่น้อยกว่า 3% และไม่ใช้ปุ๋ยเคมีมาตราฐานเป็นส่วนประกอบ

*มีข้อยกเว้นในบางกรณี

 

การขึ้นทะเบียนปุ๋ย

 

___________________________________________________________________________________________________________

เรามีบริการให้คำปรึกษา ด้านการออกแบบปุ๋ย ด้านการผลิตปุ๋ย ตามสูตรและปริมาณที่ลูกค้าต้องการ รวมทั้งช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เหมาะสมกับการทำการตลาดที่ลูกค้าต้องการ ผ่านทางช้่องทางออนไลน์

 

ติดต่อสอบถาม การผลิตปุ๋ย เพิ่มเติมได้ที่
​Line@ : @organic.design Line
โทร. 0876208888
Facebook

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *